نظریه و جایگاه آن در علم

نظریه و جایگاه آن در علم اصطلاح نظریه یا تئوری در معانی گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی بکار می رود. در وسیعترین حالت می تواند به عنوان مجموعه ای از عبارات و گزاره ها که در توضیح یا تفسیر…

Read more