نظام اجتماعی

نظام اجتماعی  نظام اجتماعی مرکب از کنشگران زیادی است که در وضعیتی فیزیکی و محیطی با همدیگر در تعاملند، بنابراین می توان گفت نظام اجتماعی عبارتست از مجموعه تمایلات کنشگرانی انگیزه دار و هدفمند و مرتبط در وضعیتی فرهنگی اجتماعی.…

Read more