فضا و انواع آن

فضا و انواع آن فضا، عینیتی حاصل از نقش‌پذیری و اثرگذاری افراد و گروههای انسانی در مکان و یا به سخن دیگر، پیامد عملکردهای متعامل دو محیط اجتماعی- اقتصادی و طبیعی- اکولوژیک است. ازاین‌رو، فضا را می‌توان نوعی تولید اجتماعی…

Read more