مدیران شرکت

 

ردیف سمت نام و نام خانوادگی عکس
۱

رئیس هیئت مدیره

 نام: امید

 

 نام خانوادگی: صادقی

 تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه  ریزی روستایی

 دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی 

۲

مدیرعامل

 نام: مهدی

 

 نام خانوادگی: اکبری

 تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه  ریزی شهری

 دانشگاه: دانشگاه تهران

۳

مشاور

 نام: داداالله

 

 نام خانوادگی: بهمند

 تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه  ریزی روستایی

 دانشگاه: دانشگاه تهران

۴ رئیس دپارتمان مطالعات اجتماعی و اقتصادی نام: علی

 

 نام خانوادگی: بقایی سرابی

 تحصیلات: دکتری جامعه شناسی توسعه

 دانشگاه: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

۵ رئیس دپارتمان مطالعات کالبدی و محیطی  نام: رضا

 

 نام خانوادگی: علیپور

 تحصیلات: دکتری زمین شناسی

 دانشگاه: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

 
۶ رئیس دپارتمان مطالعات شهری و منطقه ای مهندس مهدی اکبری
۷ رئیس دپارتمان مطالعات روستایی و ناحیه ای دکتر امید صادقی
۸

مدیریت اموراداری و مالی

مهندس حسینی