مدیران شرکت

 

ردیف سمت نام و نام خانوادگی عکس
۱

رئیس هیئت مدیره

 نام: امید

 نام خانوادگی: صادقی

 تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه  ریزی روستایی

 دانشگاه: شهید بهشتی تهران

۲

مدیرعامل

 نام: مهدی

 نام خانوادگی: اکبری

 تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه  ریزی شهری

 دانشگاه: دانشگاه تهران

۳

مشاور

 نام: داداالله

 نام خانوادگی: بهمند

 تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه  ریزی روستایی

 دانشگاه: دانشگاه تهران

۴ مدیر گروه مطالعات اجتماعی و اقتصادی نام: علی

 نام خانوادگی: بقایی سرابی

 تحصیلات: دکتری جامعه شناسی توسعه

 دانشگاه: دانشگاه تهران

۵ مدیر گروه مطالعات کالبدی و محیطی  نام: رضا

 نام خانوادگی: علیپور

 تحصیلات: دکتری زمین شناسی

 دانشگاه: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

 
۶ مدیریت گروه مطالعات شهری و منطقه ای مهندس مهدی اکبری  
۷ مدیریت گروه مطالعات روستایی و ناحیه ای دکتر امید صادقی  
۸

مدیریت اموراداری و مالی

مهندس حسینی