همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه

تعامل با نهادها، سازمانها، دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشي و آموزشی دولتی و غیر دولتی و توسعه همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه علمي و پژوهشي، به منظور تبادل دانش و تجارب موثر علمی در حل مسائل اساسی توسعه کشور و ایجاد شبکه کارآمد در راستای نقش آفرینی مطلوب در فرایندهای توسعه سرزمینی