طرح های توسعه و عمران

تهیه و تدوین مطالعات توسعه و عمران در سطوح مختلف ناحیه ای، منطقه ای و ملی از قبیل طرح های آمایش سرزمین، طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهری، طرح های جامع توسعه و عمران و طرح های ساماندهی سکونتگاههای روستایی، طرح های هادی، تعیین محدوده، حوزه نفوذ و منظومه های روستایی، طرح های گردشگری، مطالعات امکان سنجی و مکانگزینی، طرح های توسعه فضایی و