طرح های پژوهشی

انجام مطالعات و پژوهش هاي علمي در حوزه هايي علوم جغرافیایی، اجتماعي، اقتصاد، محیط زیست و سایر حوزه های علمی مرتبط از جمله ظرفیت سنجی، توانمند سازی، سلامت اجتماعی، مطالعات تطبيقي، مطالعات آينده پژوهي و بررسي روندهاي کلان و ساختاري اقتصاد، سياست، جامعه، محیط زیست و سایر حوزه های علمی مرتبط با توسعه سرزمینی