خدمات مشاوره

ارائه مشاوره علمی و تخصصی به مديريت هاي کلان، مياني و خرد کشور جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي توسعه، تصمیم سازی و سیاست گذاری و همچنین بهره گیری از دانش تخصصی در حل مسائل و موضوعات کاربردی کشور