آسیب شناسی

آسيب شناسی سياستگذاري ها، برنامه ريزي ها و فرايندهای مديريت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فضایی و تلاش در جهت اصلاح و بهبود کيفي محتوا و فرآيند سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت فرایندهای توسعه سرزمینی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا و در تعامل با نهادها و سازمانها و حوزه های سیاستگذار.