برنامه های رادیویی

شرکت در برنامه رادیویی روستای ما از رادیو اقتصاد، ۲۹دیماه ۹۸- با موضوع: اقتصاد روستای راشک سفلی- از توابع استان فارس، شهرستان سپیدان

دانلود فایل

شرکت در برنامه رادیویی روستای ما از رادیو اقتصاد، ۲۸دیماه ۹۸- با موضوع: اقتصاد روستای جوانمردی- از توابع استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردگان

دانلود فایل

شرکت در برنامه رادیویی روستای ما از رادیو اقتصاد، ۲۵ دی ۱۳۹۵ با موضوع « نقش و جایگاه آموزش در فرایند توسعه روستایی»

دانلود فایل

شرکت در برنامه رادیویی روستای ما از رادیو اقتصاد، ۲۶ دی ۱۳۹۵ با موضوع «نقش و جایگاه زیرساخت‌ها در فرایند توسعه روستایی»

دانلود فایل

شرکت در برنامه رادیویی روستای ما از رادیو اقتصاد، ۲۳ بهمن ۹۸- با موضوع: اقتصاد روستای ده چشمه- از توابع استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان فارسان

دانلود فایل

شرکت در برنامه رادیویی روستای ما از رادیو اقتصاد، ۲۴ بهمن ۹۸- با موضوع: مشکلات زیرساختی روستای بلوط جهانه- از توابع استان فارس، شهرستان ممسنی

دانلود فایل