slider3

شرکت مهندسین مشاور چشم انداز توسعه  سرزمین، در سال ۱۳۹۶ با همگرایی و تشریک مساعی گروهی از دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای برتر کشور با سوابق قبلی موثر در تهیه و اجرای مطالعات جغرافیایی، برنامه‌ریزی فضایی، مطالعات اجتماعی-اقتصادی و توسعه سرزمینی و با هدف نقش آفرینی موثر در اجرای مطالعات توسعه ای کشور، تأسیس گردید.

این شرکت، در ادامه موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در زمینه مطالعات جفرافیایی و برنامه ریزی فضایی از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید و هم اکنون دارای چهار گروه تخصصی مطالعاتی شامل؛ ۱- گروه مطالعات روستایی و ناحیه ای، ۲- گروه مطالعات شهری و منطقه ای ۳- گروه مطالعات اجتماعی اقتصادی ۴- گروه مطالعات کالبدی محیطی و متشکل از ۲۰ نفر از دانش آموختگان ممتاز و مجرب دانشگاههای برتر کشور در تهیه و تدوین مطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی فضایی، مطالعات اجتماعی- اقتصادی، محیطی، شهری، روستایی و توسعه سرزمینی می‌باشد.

این شرکت مفتخر است با برخورداری از این سرمایه علمی و تخصصی، که برخی از آنها در کنار اشتغال به عضویت هیئت علمی دانشگاه، راهبری، مدیریت، و اجرای پروژه های ملی و منطقه‌ای متعددی را نیز در کارنامه خود دارند، بتواند نقش موثر و شایسته ای را در اجرای مطالعات توسعه ای و کاربردی مورد نیاز کشور ایفا نماید.      

خط‌مشی و ارزش ها

اثربخشی؛ حضور موثر در عرصه های مطالعاتی بنحویکه بتوانیم الگوی موفقی در عرصه فعالیتی خود باشیم؛

 روزآمدی؛ بکارگیری آخرین روشها، فنون و یافته های علمی در فرایند انجام مطالعات؛

 کارآمدی؛ ایجاد و ارائه مجموعه ای از خدمات متناسب با نیاز دستگاهها و نهادهای اجرایی، مدیریتی و علمی؛

 کیفیت بخشی؛ ارتقاء مستمر کیفیت مطالعات از طریق تقویت نیروی انسانی و ارتقای روش ها و فرایندها.

 تعامل و پیوند؛ ایجاد بستر مناسب تعامل و پیوند حوزه های علمی و دانشی و حوزه های اجرایی؛

چشم انداز و مأموریت

چشم انداز؛

شرکت مهندسین مشاور چشم انداز توسعه سرزمین، با گسترش دامنه فعالیت های تخصصی مشاوره ای و مطالعاتی خود تا سال ۱۴۱۱، به عنوان یکی از توانمندترین و معتبرترین شرکت های خصوصی در مدیریت، طراحی و نظارت بر پروژه های کاربردی و توسعه ای در سطح ملی و منطقه ای شاخته خواهد شد.

مأموریت؛

نقش آفرینی موثر در فرایند توسعه پایدار و متوازن منطقه ای از طریق کیفیت بخشی به خدمات مشاوره تخصصی به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی

اهداف:

  • ارائه خدمات مشاوره با كيفيت در زمينه هاي مطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی فضایی، مطالعات اجتماعی- اقتصادی، محیطی و توسعه سرزمینی
  • ارتقاء کيفي فرایند تدوین مطالعات توسعه ای و کاربردی به منظور کسب جایگاه مطلوب اعتباری در میان جامعه مهندسین مشاور کشور
  • بهبود روشها و ابزارهای مطالعاتی از طریق ارتباط با صاحب نظران مراکز علمی و دانشگاههای داخلی و خارجی
  • ارتقای سطح بهره وري فعالیت ها و ايجاد تشریک مساعی در خدمات مهندسی و مشاوره با شرکت های مشابه

 استراتژی ها: 

  • تعامل سازنده با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشي و سایر شرکت های مهندسی و مشاوره
  • آموزش و ارتقای مستمر نيروي انساني و توانمندی ها و مهارت های علمی و فنی
  • ارزیابی بازخوردها و اصلاح مستمر فرایندها