مقدمه ای بر آینده نگری

“برای کشتیبانی که نمی داند به کجا میرود، هیچ بادی مساعد نیست ” آنچه که پیشفرض اصلی مطالعات آینده نگری را تشکیل می دهد این است که آینده را نباید به عنوان تداوم گذشته دید. بلکه آینده علت وجودی حال…

Read more

برنامه ريزي مبتنی سناريو

برنامه ريزي مبتنی سناريو سرعت تغييرات دنياي امروزی در نتیجه رشد و توسعه روزافزون فن­آوري های ارتباطاتی و اطلاعاتی ايجاب مي­كند، كه به جاي تأثیرپذیری یکطرفه از رويدادها و غافل­گير شدن مقابل آنها، رويكرد برنامه ­ريزي معطوف به آينده و…

Read more

تأملی بر توسعه و برنامه ریزی روستایی

تأملی بر توسعه و برنامه ریزی توسعه روستایی یکی از شرایط و ملزومات اساسی توسعه روستایی که یک برنامه زمان بر هم هست، توسعه اجتماعی در معنای عام آن و توسعه ذهن افراد روستایی در معنای خاص آن می باشد.…

Read more

جایگاه روستا در برنامه های کلان توسعه

جایگاه روستا در برنامه های کلان توسعه با پايان جنگ تحميلي، تدوين برنامه کلان توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه وقت قرار گرفت و در سال ۶۸ اولين برنامه پس از انقلاب به نام «قانون برنامه اول توسعه…

Read more

تأملی بر روش تحقیق در مطالعات جغرافیایی

آنچه منجر به مفهوم سازی مناسب در جریان تحقیق می گردد درک مسئله تحقیق و تفسیر صحیح آن می باشد و این دست نمی یابد مگر با اتخاذ رویه ای فرایند مدار. روش های تحقیق کمی رویه ای نتیجه مدارند…

Read more

مفاهیم و کلیدواژگان مطالعات جغرافیایی

فضا (space): فضا ، عینیتی حاصل از نقش پذیری و اثرگذاری افراد و گروههای انسانی در مکان و یا به سخن دیگر، پیامد عملکردهای متعامل دو محیط اجتماعی – اقتصادی و طبیعی اکولوژیک است . از این رو فضا را…

Read more

تحلیلی بر استراتژی های پژوهشی در تحقیقات اجتماعی

تحلیلی بر استراتژی های پژوهشی در تحقیقات اجتماعی  در این نوشتار کوتاه برانیم تا به توضیح مختصری از مهمترین استراتژی های پژوهشی در تحقیقات اجتماعی بپردازیم که بخش عظیمی از تحقیقات جغرافیایی نیز در همین گروه جای می گیرد. استراتژی های پژوهشی،…

Read more